logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЯТА

За какво са предназначени

Педагогическите специалисти осъществявате изключително важна за всички мисия в изключително трудни условия. В обученията подкрепяме Вашите усилия. Цел на програмите ни за педагози е да Ви дадем инструменти, за да поддържате безопасна и спокойна среда на работното си място. В такава среда се чувствате добре и се развивате добре както Вие, така и колегите Ви, и разбира се, децата!

Архиендж ЕООД е обучителна организация, одобрена от Министерство на образованието по програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Разработваме нови програми в съответствие с появяващите се нужди. Предлагаме 10 универсални готови програми, повечето от които са одобрени по програмата на МОН.

Програми, одобрени от МОН

Кратко описание: Определението за психологическа първа помощ или кризисен дебрифинг е „влизане в житейската ситуация на индивид, семейство или група с цел облекчаване на напрежението и намаляване на влиянието на предизвикващия кризата стрес, оказване на помощ за мобилизаране на ресурсите на директно пострадалите, а също така и на тези, които са в значителна социална близост и са свързани с пострадалите.“ Когато хората са в криза, те са отворени за получаване на помощ и имат по-голям потенциал за интегриране на травмата. Интервенцията трябва да се осъществи в първите 72 часа след настъпване на травматичното събитие. Ако това не се случи, състоянието преминава в посттравматичен стрес, капсулира се и лечението е сериозно затруднено. Затова е важно навременното получаване на тази помощ, за да се осъществи превенция от настъпването на неблагоприятни дългосрочни последствия за психичното здраве на човека. Обучението съдържа теория и практика.

Теми:

 1. Вентилация, изслушване, емпатия, оценка на риска – 5 ч.
 2. Доверителен контакт, емпатичен дистрес и подкрепа – 5 ч.
 3. Техники за справяне и редефиниране на ситуацията – 6 ч.

Цели на програмата: Програмата цели да образова и подкрепи педагозите при работата им с деца и родители, преживяващи криза.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Компетентност за осъществяване на психологическа първа помощ при деца и родители в криза след попадане в кризисна ситуация, бедствие или авария.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Достатъчен брой верни отговори при проверка с тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: В своята работа педагогическите специалисти се срещат и работят с деца със СОП и хронично болни деца, които от своя страна биха могли да задават специфични въпроси, или да имат нетрадиционно отношение към света и другарчетата си. Тежката болест има значително въздействие върху живота на децата и общностите, към които принадлежат. Фокусиране единствено върху патологията може да ограничи разбирането на специалистите за приспособяването и стратегиите за справяне. Важно е специалистите да имат повече гледни точки. Обучението съдържа теория и практика.

Теми:

 1. Детски отношения. Кога е нужна намеса – 3 ч.
 2. Допълнителна подкрепа за специалистите – 3 ч.
 3. Загуба на детството – 2 ч.
 4. Какво е детството? Разбиране и уважение към детето – 3 ч.
 5. Прозрачен диалог с децата – 3 ч.
 6. Стабилност и промени в живота на детето – 2 ч.

Цели на програмата: Обучението “Работа с хронично болни деца” има за цел да помогне на педагогическите специалисти да открият различни гледни точки при работата си с децата.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Допълнителни познания за особеностите на когнитивното и емоционално развитие на децата, методи и техники за подкрепа, интегриране и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, обучителни трудности или в риск, подобрена комуникация със семействата на тези деца. Придобитите от специалистите знания и умения се отразяват благоприятно на всички страни на цялостния учебен процес и процес на социализация на всички деца в образователната институция, на отношенията в екипа на институцията.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Успешно решаване на тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Хореографи; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Презентация; Тестова проверка

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: В своята работа педагогическите специалисти се сблъскват от една страна с родители, които често са изправени пред непредвидимостта и неяснотата, родители които се съмняват и предифинират своите ценности. И от друга се борят с това какво да кажат и направят. Обучението съдържа теория и практика.

Теми:

 1. Алтернативни виждания и тяхната властност – 2 ч.
 2. Взаимоотношенията с колеги в работна среда – 2 ч.
 3. Влияние на материалните ресурси върху работата – 2 ч.
 4. Перспективи към работния процес – 2 ч.
 5. Поддържане на хомеостаза в институцията – 2 ч.
 6. Свързаност между убеждения и поведение – 2 ч.
 7. Фази на развитие на организацията – 2 ч.
 8. Формална и неформална власт – 2 ч.

Цели на програмата: Обучението „Освобождаване от професионална угнетеност“ има за цел да помогне на педагогическите специалисти в контакта им с родители, колеги, външни институции.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Програмата дава перспективи, ключови за конструктивния диалог между педагогическите специалисти и родителите. Тя стимулира при обучаваните специалисти проактивност в процесите на институцията, по-задълбочено запознаване със законовите и етични норми, придобиване на знания и умения за работа с деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, повишено внимание към всяко отделно дете. Предлагат се техники за превенция на конфликтни ситуации, взаимодействие между специалистите в екипа, начини за приобщаване на родителите към процесите в институцията.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Успешно решаване на изходен тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:1

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Презентация; Тестова проверка.

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: Програмата предлага холистичен подход за развитие на компетентности. Планът за работа се съставя както спрямо намеренията на директора за развитието на конкретния специалист, така и спрямо неговите лични заявени потребности. Това позволява максимална гъвкавост и ефективност. Обучителите преподават знания от мета-рамката на педагогическия процес, от областите на социалните науки, в които са компетентни. Работата е разпределена в седмични блокове за дълъг период от време в часове, удобни за специалистите. Информацията, която те споделят пред обучителите, е конфиденциална. Това позволява дълбочинно изследване на проблемите и намиране на дългосрочни решения.

Теми: Теми по избор на директора и специалиста –  16 ч.

Цели на програмата: Изследване на съществуващата ситуация и определяне на необходими стъпки за постигане на баланс между личното, социално и професионално развитие на специалиста.

Компетентности, които ще бъдат придобити: По избор на директора и обучавания специалист. Могат да бъдат свързани с идентификация на нуждите от допълнителна професионална квалификация в съответствие с личните потребности на специалиста, планиране, организиране и управление на образователния процес, изграждане на презентационни умения, работа в хетерогенна среда, справяне с конфликти на различни нива, създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения, работа в екип, работа със заинтересовани страни (родители, социални партньори, бизнес и др.), развиване на лидерски умения, проактивно участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите по реализирането им на ниво институция, и други.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, симулационни преживелищни опити, презентации, ролеви игри, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Водене на дневник на обучението от обучителя и участника, който включва описание на микро-целите, отделените часове, изводи от проведените занимания, взети решения за бъдещето, приложени в работата нови знания и умения. Цялостна резолюция на завършеното обучение.

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:3

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове присъствена част: 4

Часове синхронно в електронна среда: 12

Часове неприсъствена част: 0

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

 

Разпознаване и стратегии за справяне със синдрома на професионално изпепеляване

 

Кратко описание: Всички, работещи в образователни институции, са във висок риск от развиване на синдрома на професионалното изпепеляване. Цел на обучението е разпознаване на основните и вторични симптоми на синдрома на професионално изпепеляване в процеса на кариерно развитие или в личния живот. Обучението започва със симулационно преживяване на стадиите и запознаване с първоначалните лични реакции. Следваща стъпка е запознаване с разпространените и нишовите стратегии за справяне, което в процеса на преживяване да позволи на участниците да поставят основите на своите индивидуални и най-ефективни стратегии. По този начин ще могат да прилагат промоция на собственото си здраве чрез превенция вместо лекуване.

Теми:

 1. Симптоми на професионалното изпепеляване – 4 ч.
 2. Симулационно преживяване на стадиите – 4 ч.
 3. Разпространени и нишови стратегии за справяне – 4 ч.
 4. Избор на индивидуални стратегии за справяне – 4 ч.

Цели на програмата: Придобиване на компетентности за себерефлексия и превенция на синдрома, за да не се стига до патологично развитие.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Обучението дава на специалистите инструменти да следят и да се грижат за своето психично здраве в условия на голяма натовареност. Това от своя страна е предпоставка за тяхната компетентност да осигуряват позитивна и подкрепяща образователна среда, атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ, конструктивни професионални взаимоотношения, оптимална комуникация с родителите и представители на други институции.

Методи на обучение: Дискусия, симулационни преживелищни опити, презентация, ролеви игри, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Резултати от тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: Всички, работещи в образователни институции, са във висок риск от развиване на синдрома на професионалното изпепеляване. Цел на обучението е разпознаване на основните и вторични симптоми на синдрома на професионално изпепеляване в процеса на кариерно развитие или в личния живот. Обучението започва със симулационно преживяване на стадиите и запознаване с първоначалните лични реакции. Следваща стъпка е запознаване с разпространените и нишовите стратегии за справяне, което в процеса на преживяване да позволи на участниците да поставят основите на своите индивидуални и най-ефективни стратегии. По този начин ще могат да прилагат промоция на собственото си здраве чрез превенция вместо лекуване.

Теми:

 1. Симптоми на професионалното изпепеляване – 4 ч.
 2. Симулационно преживяване на стадиите – 4 ч.
 3. Разпространени и нишови стратегии за справяне – 4 ч.
 4. Избор на индивидуални стратегии за справяне – 4 ч.

Цели на програмата: Придобиване на компетентности за себерефлексия и превенция на синдрома, за да не се стига до патологично развитие.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Обучението дава на специалистите инструменти да следят и да се грижат за своето психично здраве в условия на голяма натовареност. Това от своя страна е предпоставка за тяхната компетентност да осигуряват позитивна и подкрепяща образователна среда, атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ, конструктивни професионални взаимоотношения, оптимална комуникация с родителите и представители на други институции.

Методи на обучение: Дискусия, симулационни преживелищни опити, презентация, ролеви игри, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Резултати от тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: В екипната работа са важни сътрудничеството и откритата комуникация между участниците. Те са предпоставка за поддържане на обстановка на доверие, топла и приятелска атмосфера, повишено желание за работа и взаимопомощ. Програмата съдържа теория и практика (симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри).

Теми:

 1. Колегиалните взаимоотношения в дълбочина – 4 ч.
 2. Конструктивни взаимоотношения – създаване – 4 ч.
 3. Конструктивни взаимоотношения – поддържане – 4 ч.
 4. Работата в екип като лична задача и отговорност – 4 ч.

Цели на програмата: Да разкрие и обедини индивидуалностите на участниците; Да стимулира осъзнаването и изследването на личностните качества на всеки член от екипа; Да развие способността за вземане на адекватни решения в трудни и динамични ситуации; Да стимулира взаимното опознаване на членовете на екипа в неформална атмосфера

Компетентности, които ще бъдат придобити: Партньорство в екипа, създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения, осъществяване на подкрепа на колеги, взаимодействие с други педагогически специалисти, идентифициране на собствените потребности от продължаваща квалификация.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Резултати от тестова проверка

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:4

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: Обучението „Сътрудничество между жени“ има за цел да развива практически умения за пренасочване на енергията от скритите конфликти към действия за взаимна подкрепа, сътрудничество и закрила. Участниците в обучението ще се запознаят с модерни теории на еволюционната психология за женската конкуренция, агресия и йерархия. Агресията между жени обикновено е неосъзната и прикрита. Тя никога не стига до тежки телесни наранявания, както е понякога при мъжете, но може да влоши дългосрочно качеството на живот в една общност. Обучението предлага нови гледни точки както при работа вътре в женския екип, така и при управление на женски екип. То е приложимо за всеки член на екипа, независимо от функциите и мястото му в служебната йерархия.

Теми:

 1. Еволюционни принципи на женското сътрудничество – 4 ч.
 2. Форми на агресията – 4 ч.
 3. Човешка йерархия и ранг – 4 ч.
 4. Създаване на благоприятна среда за сътрудничество – 4 ч.

Цели на програмата: Да създаде компетентности за идентификация на различни форми на агресията между жени; Да предизвика изследване на собствените конкурентни стратегии и тактики; Да предложи техники за решаването на общите задачи на принципа на равнопоставеност; Да развие практически умения за пренасочване на енергията от скритите конфликти към открити действия за взаимна подкрепа, сътрудничество и закрила.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения; създаване на атмосфера на сигурност, доверие, толерантност и взаимопомощ в екипа; осъществяване на методическа и организационна подкрепа на новоназначени служители; взаимодействие с другите специалисти в екипа за постигане на определени цели; създаване на ефективна организация на труда в образователната институция; стимулиране на участието на педагогическите специалисти в проекти на институцията.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, симулационни преживелищни опити, задаване на въпроси, презентация, ролеви игри, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Попълване на въпросник със затворени и отворени отговори, участие в ролеви игри, участие в дискусии

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

 • Спешна помощ при деца
 • Етапи на детското развитие
 • Агресия при децата

Ако темата, която Ви интересува не е сред изброените, изпратете ни я! Съберете група от 20 човека и ние ще разработим и проведем обучение по Вашата тема в удобни дни и часове.

ФОРМА ЗА ЗАЯВКА

Заявете обучение