logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЯТА

За какво са предназначени

Педагогическите специалисти осъществявате изключително важна за всички мисия в изключително трудни условия. В обученията подкрепяме Вашите усилия. Основната цел, която си поставяме с обученията за педагози, е да споделим нашата 25-годишна експертиза в детското развитие, либералното възпитание и поддържането на отлични отношения в екипа от възпитатели. Така ще разполагате с допълнителни средства, за да постигнете трайно безопасна и спокойна среда на работното си място. В такава среда се чувствате добре и се развивате добре както Вие, така и колегите Ви, и разбира се, децата!

Всички наши програми са приложими както за държавни и общински, така и за частни лица и организации. Архиендж ЕООД е обучителна организация, одобрена от Министерство на образованието по програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Предлагаме 10 универсални готови програми, одобрени по програмата на МОН. Постоянно разработваме нови програми в съответствие с появяващите се нужди. 

Цена

47 лева с ДДС

На човек за обучение.

Важи и за частни лица и организации (без издаване на удостоверение за кредити)

 

0885 108 212

Програми

Кратко описание: Определението за психологическа първа помощ или кризисен дебрифинг е „влизане в житейската ситуация на индивид, семейство или група с цел облекчаване на напрежението и намаляване на влиянието на предизвикващия кризата стрес, оказване на помощ за мобилизаране на ресурсите на директно пострадалите, а също така и на тези, които са в значителна социална близост и са свързани с пострадалите.“ Когато хората са в криза, те са отворени за получаване на помощ и имат по-голям потенциал за интегриране на травмата. Интервенцията трябва да се осъществи в първите 72 часа след настъпване на травматичното събитие. Ако това не се случи, състоянието преминава в посттравматичен стрес, капсулира се и лечението е сериозно затруднено. Затова е важно навременното получаване на тази помощ, за да се осъществи превенция от настъпването на неблагоприятни дългосрочни последствия за психичното здраве на човека. Обучението съдържа теория и практика.

Теми:

 1. Вентилация, изслушване, емпатия, оценка на риска – 5 ч.
 2. Доверителен контакт, емпатичен дистрес и подкрепа – 5 ч.
 3. Техники за справяне и редефиниране на ситуацията – 6 ч.

Цели на програмата: Програмата цели да образова и подкрепи педагозите при работата им с деца и родители, преживяващи криза.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Компетентност за осъществяване на психологическа първа помощ при деца и родители в криза след попадане в кризисна ситуация, бедствие или авария.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Достатъчен брой верни отговори при проверка с тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: В своята работа педагогическите специалисти се срещат и работят с деца със СОП и хронично болни деца, които от своя страна биха могли да задават специфични въпроси, или да имат нетрадиционно отношение към света и другарчетата си. Тежката болест има значително въздействие върху живота на децата и общностите, към които принадлежат. Фокусиране единствено върху патологията може да ограничи разбирането на специалистите за приспособяването и стратегиите за справяне. Важно е специалистите да имат повече гледни точки. Обучението съдържа теория и практика.

Теми:

 1. Детски отношения. Кога е нужна намеса – 3 ч.
 2. Допълнителна подкрепа за специалистите – 3 ч.
 3. Загуба на детството – 2 ч.
 4. Какво е детството? Разбиране и уважение към детето – 3 ч.
 5. Прозрачен диалог с децата – 3 ч.
 6. Стабилност и промени в живота на детето – 2 ч.

Цели на програмата: Обучението “Работа с хронично болни деца” има за цел да помогне на педагогическите специалисти да открият различни гледни точки при работата си с децата.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Допълнителни познания за особеностите на когнитивното и емоционално развитие на децата, методи и техники за подкрепа, интегриране и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, обучителни трудности или в риск, подобрена комуникация със семействата на тези деца. Придобитите от специалистите знания и умения се отразяват благоприятно на всички страни на цялостния учебен процес и процес на социализация на всички деца в образователната институция, на отношенията в екипа на институцията.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Успешно решаване на тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Хореографи; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Презентация; Тестова проверка

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: В своята работа педагогическите специалисти се сблъскват от една страна с родители, които често са изправени пред непредвидимостта и неяснотата, родители които се съмняват и предифинират своите ценности. И от друга се борят с това какво да кажат и направят. Обучението съдържа теория и практика.

Теми:

 1. Алтернативни виждания и тяхната властност – 2 ч.
 2. Взаимоотношенията с колеги в работна среда – 2 ч.
 3. Влияние на материалните ресурси върху работата – 2 ч.
 4. Перспективи към работния процес – 2 ч.
 5. Поддържане на хомеостаза в институцията – 2 ч.
 6. Свързаност между убеждения и поведение – 2 ч.
 7. Фази на развитие на организацията – 2 ч.
 8. Формална и неформална власт – 2 ч.

Цели на програмата: Обучението „Освобождаване от професионална угнетеност“ има за цел да помогне на педагогическите специалисти в контакта им с родители, колеги, външни институции.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Програмата дава перспективи, ключови за конструктивния диалог между педагогическите специалисти и родителите. Тя стимулира при обучаваните специалисти проактивност в процесите на институцията, по-задълбочено запознаване със законовите и етични норми, придобиване на знания и умения за работа с деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, повишено внимание към всяко отделно дете. Предлагат се техники за превенция на конфликтни ситуации, взаимодействие между специалистите в екипа, начини за приобщаване на родителите към процесите в институцията.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Успешно решаване на изходен тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:1

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Презентация; Тестова проверка.

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: Програмата предлага холистичен подход за развитие на компетентности. Планът за работа се съставя както спрямо намеренията на директора за развитието на конкретния специалист, така и спрямо неговите лични заявени потребности. Това позволява максимална гъвкавост и ефективност. Обучителите преподават знания от мета-рамката на педагогическия процес, от областите на социалните науки, в които са компетентни. Работата е разпределена в седмични блокове за дълъг период от време в часове, удобни за специалистите. Информацията, която те споделят пред обучителите, е конфиденциална. Това позволява дълбочинно изследване на проблемите и намиране на дългосрочни решения.

Теми: Теми по избор на директора и специалиста –  16 ч.

Цели на програмата: Изследване на съществуващата ситуация и определяне на необходими стъпки за постигане на баланс между личното, социално и професионално развитие на специалиста.

Компетентности, които ще бъдат придобити: По избор на директора и обучавания специалист. Могат да бъдат свързани с идентификация на нуждите от допълнителна професионална квалификация в съответствие с личните потребности на специалиста, планиране, организиране и управление на образователния процес, изграждане на презентационни умения, работа в хетерогенна среда, справяне с конфликти на различни нива, създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения, работа в екип, работа със заинтересовани страни (родители, социални партньори, бизнес и др.), развиване на лидерски умения, проактивно участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите по реализирането им на ниво институция, и други.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, симулационни преживелищни опити, презентации, ролеви игри, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Водене на дневник на обучението от обучителя и участника, който включва описание на микро-целите, отделените часове, изводи от проведените занимания, взети решения за бъдещето, приложени в работата нови знания и умения. Цялостна резолюция на завършеното обучение.

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:3

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект

Форма на обучение: Частично присъствена

Часове присъствена част: 4

Часове синхронно в електронна среда: 12

Часове неприсъствена част: 0

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: Всички, работещи в образователни институции, са във висок риск от развиване на синдрома на професионалното изпепеляване. Цел на обучението е разпознаване на основните и вторични симптоми на синдрома на професионално изпепеляване в процеса на кариерно развитие или в личния живот. Обучението започва със симулационно преживяване на стадиите и запознаване с първоначалните лични реакции. Следваща стъпка е запознаване с разпространените и нишовите стратегии за справяне, което в процеса на преживяване да позволи на участниците да поставят основите на своите индивидуални и най-ефективни стратегии. По този начин ще могат да прилагат промоция на собственото си здраве чрез превенция вместо лекуване.

Теми:

 1. Симптоми на професионалното изпепеляване – 4 ч.
 2. Симулационно преживяване на стадиите – 4 ч.
 3. Разпространени и нишови стратегии за справяне – 4 ч.
 4. Избор на индивидуални стратегии за справяне – 4 ч.

Цели на програмата: Придобиване на компетентности за себерефлексия и превенция на синдрома, за да не се стига до патологично развитие.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Обучението дава на специалистите инструменти да следят и да се грижат за своето психично здраве в условия на голяма натовареност. Това от своя страна е предпоставка за тяхната компетентност да осигуряват позитивна и подкрепяща образователна среда, атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ, конструктивни професионални взаимоотношения, оптимална комуникация с родителите и представители на други институции.

Методи на обучение: Дискусия, симулационни преживелищни опити, презентация, ролеви игри, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Резултати от тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: В екипната работа са важни сътрудничеството и откритата комуникация между участниците. Те са предпоставка за поддържане на обстановка на доверие, топла и приятелска атмосфера, повишено желание за работа и взаимопомощ. Програмата съдържа теория и практика (симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри).

Теми:

 1. Колегиалните взаимоотношения в дълбочина – 4 ч.
 2. Конструктивни взаимоотношения – създаване – 4 ч.
 3. Конструктивни взаимоотношения – поддържане – 4 ч.
 4. Работата в екип като лична задача и отговорност – 4 ч.

Цели на програмата: Да разкрие и обедини индивидуалностите на участниците; Да стимулира осъзнаването и изследването на личностните качества на всеки член от екипа; Да развие способността за вземане на адекватни решения в трудни и динамични ситуации; Да стимулира взаимното опознаване на членовете на екипа в неформална атмосфера

Компетентности, които ще бъдат придобити: Партньорство в екипа, създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения, осъществяване на подкрепа на колеги, взаимодействие с други педагогически специалисти, идентифициране на собствените потребности от продължаваща квалификация.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Резултати от тестова проверка

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:4

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание: Обучението „Сътрудничество между жени“ има за цел да развива практически умения за пренасочване на енергията от скритите конфликти към действия за взаимна подкрепа, сътрудничество и закрила. Участниците в обучението ще се запознаят с модерни теории на еволюционната психология за женската конкуренция, агресия и йерархия. Агресията между жени обикновено е неосъзната и прикрита. Тя никога не стига до тежки телесни наранявания, както е понякога при мъжете, но може да влоши дългосрочно качеството на живот в една общност. Обучението предлага нови гледни точки както при работа вътре в женския екип, така и при управление на женски екип. То е приложимо за всеки член на екипа, независимо от функциите и мястото му в служебната йерархия.

Теми:

 1. Еволюционни принципи на женското сътрудничество – 4 ч.
 2. Форми на агресията – 4 ч.
 3. Човешка йерархия и ранг – 4 ч.
 4. Създаване на благоприятна среда за сътрудничество – 4 ч.

Цели на програмата: Да създаде компетентности за идентификация на различни форми на агресията между жени; Да предизвика изследване на собствените конкурентни стратегии и тактики; Да предложи техники за решаването на общите задачи на принципа на равнопоставеност; Да развие практически умения за пренасочване на енергията от скритите конфликти към открити действия за взаимна подкрепа, сътрудничество и закрила.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Създаване и поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения; създаване на атмосфера на сигурност, доверие, толерантност и взаимопомощ в екипа; осъществяване на методическа и организационна подкрепа на новоназначени служители; взаимодействие с другите специалисти в екипа за постигане на определени цели; създаване на ефективна организация на труда в образователната институция; стимулиране на участието на педагогическите специалисти в проекти на институцията.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, симулационни преживелищни опити, задаване на въпроси, презентация, ролеви игри, обратна връзка

Индикатори за очаквани резултати: Попълване на въпросник със затворени и отворени отговори, участие в ролеви игри, участие в дискусии

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание:

В първите години от раждането семейната среда почти изцяло определя посоките и степените на детското развитие. След като детето започне да посещава детска ясла, детска градина или училище, често възникват спорове за ролите и отговорностите във възпитанието и напредъка. От педагогическите специалисти се изисква все по-настоятелно да се откажат в работата си от методи, свързани с насилие и в същото време да са ефективни в образованието и възпитанието. Как, при какви условия и до каква степен педагогическите специалисти могат да влияят върху поведението на детето? Какво могат и какво не могат те да развиват у децата, които са им поверени? Посвещаваме обучението именно на отговорите на тези въпроси от гледната точка на психологията и други социални науки. Съобразяваме съдържанието с възрастта на децата, с които работят педагозите и с тяхната специализация. Даваме предимство на откритата дискусия по теми и казуси, които са значими за участниците. 

Теми:

 1. Био-психо-социални принципи на детското развитие – 2 часа.
 2. Какво и как искат да научат децата – 6 часа.
 3. Семейни модели и репрезентацията им при децата. (Как могат да бъдат използвани) – 2 ч.
 4. Връзката ученик-учител. (Възможни благотворни и разрушителни въздействия) – 4 ч.
 5. Създаване на благоприятна среда за развитие – 2 ч.

Цели на програмата:

Да допълни и разшири подготовката на педагогическите специалисти в областта на детското развитие; Да отговори на практически въпроси в тази област, на които те не успяват да намерят отговор; Да им помогне да намерят баланса в отношенията дете-родител-педагог и да помогне на специалистите да поставят ясни граници в тези отношения; Да предложи начини за засилване на благотворното влияние на педагогическите специалисти в академичния, социалния и личния живот на децата.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

Допълнителни познания в областта на когнитивното, емоционално и физическо развитие на отделните възрастови групи деца и ученици; отчитане на индивидуалните им потребности; знания и умения да се провокира позитивна мотивация в академичния, социалния и личния живот на децата и подрастващите; прилагане на етичните норми в практическата работа; изграждане на личността на децата и подрастващите; умения за изграждане на отношения, основани на взаимно доверие и уважение.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, задаване на въпроси, презентация, ролеви игри, обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Активно участие във всички обучителни дейности.

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка, презентация (решаване на казуси)

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-120/25.01.2023 г. от 26-01-2023 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание:

Педагогическите специалисти се срещат с голяма част от психопатологичните симптоми, които се проявяват при децата и юношите в по-лека или по-тежка форма. Те имат потенциал да допринасят както за подобряване, така и за влошаване на детските аномални състояния, в зависимост от реакциите си. Колкото по-добре се ориентират в практическото проявление на аномалните състояния, толкова по-адекватно могат да реагират. В рамките на обучението педагогическите специалисти научават как да се справят с агресивни и други затрудняващи поведения при децата, с които работят. Също така, без претенцията да са клинични психолози или психиатри, те усвояват умения да наблюдават и насочват навреме децата за преглед при съответните специалисти. Най-важните съюзници в работата с децата са родителите. Обучението дава насоки и за това, как да се подхожда в отношенията с родителите, за да се постигнат оптимални резултати. Всяко отделно обучение е съобразено с възрастта на децата, с които работят педагозите.

Теми:

 1. Норма – дефиниции – 2 ч.
 2. Аномално развитие при децата и подрастващите – 5 ч.
 3. Кога е необходима намеса на психолог – 2 ч. 
 4. Ролята на семейството. Переспективи и предизвикателства пред екипа при общуване учител-родител-дете – 5 ч.
 5. Хармонично съжителство с аномалното – 2 ч.

Цели на програмата:

Да разшири теоретичните познания на педагогическите специалисти по психопатология при децата и юношите; Да им даде насоки за превенция на риска; Да ги научи да разпознават тревожната степен на симптомите и да реагират адекватно; Да им даде познания за работа за деца в риск; Да ги подготви да създават екип при общуване в рамките на триадата родител-дете-учител.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Допълнителни теоретични и практически познания в нормалното и аномално детско развитие, умения за оказване на подкрепа на деца в риск и тяхната социална интеграция, отчитане на индивидуалните особености и планиране на дейности за индивидуална работа и подкрепа на децата, насочване при нужда към съответните специалисти, създаване на екип с родителите.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, задаване на въпроси, презентации, ролеви игри, обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Активно участие във всички обучителни дейности.

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тест

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-120/25.01.2023 г. от 26-01-2023 г.

Свалете програмата в PDF

Кратко описание:

Стресът е явление, с което всеки един от нас се среща всеки ден и е част от нашето нормално функциониране. Излагането на нива на стрес, които надвишават способността ни да отреагираме, може да доведе до страдание или дори клинична симптоматика, която от своя страна да се задълбочи и хронифицира. Педагогическите специалисти общуват интензивно с всички звена на институциите училище и семейство. Те са силно ангажирани с всички аспекти в процеса на обучение и съпътстващите го дейности. Това е предпоставка за постоянен стрес, който надвишава способностите им за справяне. Запознаването с еволюционната цел и смисъл на стреса, физиологичните изражения и ефектите върху психиката е важно, за да се изгради допълнителен ресурс за справяне с прекомерния стрес. В допълнение към теоретичните познания специалистите ще развият способности да мобилизират и управляват своите ресурси в конкретни ситуации. Ще развият стратегии и нагласи за избягване на негативните ефекти от стреса, като същевременно запазват благоприятните ефекти.

Теми:

 1. Еволюционни корени на преживяването на стрес. Физиологични и психологически механизми на действие. – 5 ч.
 2. Стресиращи фактори в съвремието. Причини и предпоставки за появата им. – 5 ч.
 3. Стратегии за регулация. Развитие на умения и нагласи, оптимизация на ресурсите. – 6 ч.

Цели на програмата:

Обучението има за цел да снабди участниците с алтернативни перспективи, умения за саморегулация и управление на всеки тип стресова ситуация.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Разпознаване на различните ситуации, предизвикващи стрес. Критична оценка на риска и капацитета за справяне. Практически техники за регулация на физиологичните и психологическите отражения. Гъвкавост във възприятието и нагласите.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, задаване на въпроси, презентации, ролеви игри, обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Активно участие във всички обучителни дейности.

Продължителност на обучението: 16 ч.

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тест

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-120/25.01.2023 г. от 26-01-2023 г.

Свалете програмата в PDF

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Какво ще получите при обучението

Гъвкава организация на учебния процес

Всички обучения са разработени на модулен принцип. Това позволява както интензивно, така и разсрочено обучение. Възможно е съставяне на разнообразни комбинации от модули, в зависимост от интересите и нуждите Ви, както и разработване на допълнителни модули по теми, посочени от Вас. Предвиждаме възможности за индивидуални обучения и договаряне на график. Учите точно това, което искате и точно толкова бързо, колкото искате.

Практическа и теоретична подготовка

Обученията включват лекционна част, която заема не повече от половината от времетраенето на всеки модул. Всички лекции имат дискусионна част, която улеснява процеса и спомага за по-качественото усвояване на преподадения материал. Практическите упражнения допълват теоретичната част и изграждат умения. Особено важни са конкретните интереси на участниците. Задавайте всякакви въпроси по всяко време. Ще Ви отговорим с приоритет.

Различни обучители

Всеки обучителен модул се разработва от един основен обучител. По време на провеждането на модула като водещи и гости могат да се включват и други обучители, в зависимост от техните интереси и специализация. Това обогатява преживяването на участниците и поддържа вниманието им, в интерес на учебния процес.

Модерни технологии

Обучителите разполагат с най-модерни средства за презентиране и използват докрай възможностите на технологиите. За обученията, за които се предвижда финален изпит, той се провежда по иновативна система, за да сте максимално спокойни и да научите възможно най-много от него.

Ако темата, която Ви интересува не е сред изброените, изпратете ни я! Ние ще разработим и проведем обучение по Вашата тема в удобни дни и часове.

ФОРМА ЗА ЗАЯВКА

Заявете обучение